Mój program polityczny

 

Chętnie głosowałbym na partię, która zobowiąże się realizować następujący program:

 

1.        Równouprawnienia wszystkich form własności środków produkcji

2.        System  społeczno-gospodarczy konstytuowany przez zasadę: Praca –  płaca – zaspokojenie potrzeb

3.        Naukowe planowanie rozwoju społeczno-gospodarczego państwa

4.        Kontrola państwa nad strategicznymi dziedzinami życia i gospodarki

5.        Re industrializacja gospodarki i studia nad kierunkami dalszego rozwoju współczesnego państwa.

6.        Renacjonalizacja przedsiębiorstw zreprywatyzowanych z naruszeniem prawa.

7.        Tworzenia i wspieranie przedsiębiorstw społecznych.

8.        Realizacja zasady pełnego zatrudnienia.

9.        Humanizacji stosunków pracy.

10.    Likwidacja niesprawiedliwych nierówności społeczno-ekonomicznych.

11.    Rozwój rodziny oparty na pracy wspomagany przez państwa dla zabezpieczania koniecznego rozwoju społeczno-gospodarczego.

12.    Bezpłatny i równy dostęp do oświaty (na wszystkich poziomach) i ochrony zdrowia.

13.    Uspołecznienie kultury (finansowanie kultury m.in. przez państwo w celu jej umasowienia. Kultura jako dobro powszechne.

14.    Zagwarantowanie równości dla wszystkich klas, warstw, ras, religii, grup  zawodowych, itp. Zwalczanie prześladowań na jakimkolwiek tle.

15.    Oddzielenie kościołów (religii) od państwa. Przeciwdziałanie zakusom tworzenia państwa wyznaniowego.

16.    Krzewienie laickiego światopoglądu.

17.    W stosunkach międzynarodowych przeciwstawianie się imperializmowi, przemocy i militaryzacji.

5. 09. 2019 r.